Niwolumab w uprzednio nieleczonym czerniaku bez mutacji BRAF AD 4

W grupie otrzymującej niwolumab obserwowano istotną korzyść w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji w porównaniu z grupą otrzymującą dakarbazynę (współczynnik ryzyka zgonu lub progresji choroby, 0,43; 95% CI, 0,34 do 0,56; P <0,001). Rycina 2. Rycina 2. Charakterystyka odpowiedzi. Wykresy kaskady przedstawiają maksymalną zmianę od linii podstawowej w sumie średnic referencyjnych zmiany docelowej u pacjentów otrzymujących niwolumab (Panel A) i tych otrzymujących dakarbazynę (Panel B). Dane przedstawiono dla wszystkich pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, która mogła być oceniona w docelowym uszkodzeniu w punkcie wyjściowym i którzy przeszli co najmniej jedną ocenę nowotworu podczas leczenia. Procentowy wzrost został skrócony o 100% (czerwone kwadraty). Czerwone kropki wskazują pacjentów, którzy mieli odpowiedź na leczenie zgodnie z Kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych, wersja 1.1. Przerywane linie w panelach A i B wskazują 30% zmniejszenie obciążenia nowotworem w docelowym uszkodzeniu. Krzywe Kaplana-Meiera na czas trwania odpowiedzi (Panel C) pokazują, że mediana czasu trwania odpowiedzi u 84 pacjentów z grupy niwolumabu, u których wystąpiła odpowiedź, nie została osiągnięta; 12 z tych pacjentów nie miało trwałej odpowiedzi. Spośród 29 pacjentów w grupie otrzymującej dakarbazę, u których wystąpiła odpowiedź, 14 nie miało trwałej odpowiedzi. Linia przerywana na panelu C wskazuje średni czas trwania odpowiedzi.
Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedź na leczenie. Obiektywny odsetek odpowiedzi w grupie otrzymującej niwolumab wynosił 40,0% (95% CI, 33,3 do 47,0), co było znacznie wyższe niż w grupie leczonej dakarbazyną, która wynosiła 13,9% (95%). CI, 9,5 do 19,4) (iloraz szans, 4,06; P <0,001). Odsetek pacjentów z całkowitą odpowiedzią był wyższy w przypadku niwolumabu niż w przypadku dakarbazyny (7,6% w porównaniu z 1,0%) (wykres 2 i tabela 2). Wśród pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, mediana czasu trwania odpowiedzi nie została osiągnięta w grupie otrzymującej niwolumab i wynosiła 6,0 miesięcy w grupie otrzymującej dakarbazę (95% CI, 3,0 do nieosiągnięcia) (Figura 2C).
W grupie niwolumabu zmniejszenie o 30% lub więcej ciężaru guza w docelowej zmianie, reprezentujące niekonwencjonalny wzorzec odpowiedzi czasami obserwowany w przypadku immunoterapii, zostało osiągnięte lub utrzymane u 17 z 54 pacjentów, którzy byli leczeni poza progresją (8,1% pacjentów losowo przypisany do niwolumabu) (ryc. S4A w dodatkowym dodatku). W grupie otrzymującej dakarbazę tę niekonwencjonalną odpowiedź uzyskano lub utrzymano u 8 z 49 pacjentów leczonych poza progresją (3,8% pacjentów losowo przydzielonych do dakarbazyny) (ryc. S4B w dodatku uzupełniającym).
Analizy podgrup
Niezależnie od statusu PD-L1, pacjenci leczeni niwolumabem mieli lepszą całkowitą przeżywalność w porównaniu z pacjentami leczonymi dakarbazą (nieskorygowany współczynnik ryzyka zgonu u pacjentów z dodatnim stanem PD-L1, 0,30 [95% CI, 0,15 do 0,60], nieskorygowany współczynnik ryzyka zgonu wśród osób z PD-L1 o ujemnym lub nieokreślonym statusie PD-L1, 0,48 [95% CI, 0,32 do 0,71]) (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). W grupie otrzymującej niwolumab mediana całkowitego przeżycia nie została osiągnięta w podgrupie PD-L1. W grupie otrzymującej dakarbazę mediana przeżycia całkowitego była nieco dłuższa w podgrupie z dodatnim stanem PD-L1 niż w podgrupie z ujemnym lub nieokreślonym stanem PD-L1 (12,4 vs. 10,2 miesiąca) (ryc. S3 w Dodatku uzupełniającym).
W dwóch podgrupach PD-L1 u pacjentów leczonych niwolumabem zaobserwowano poprawę wskaźnika obiektywnej odpowiedzi w porównaniu z pacjentami leczonymi dakarbazą. W podgrupie z pozytywnym stanem PD-L1 odsetek obiektywnych odpowiedzi wynosił 52,7% (95% CI, 40,8 do 64,3) w grupie otrzymującej niwolumab w porównaniu z 10,8% (95% CI, 4,8 do 20,2) w grupie otrzymującej dakarbazę. W podgrupie z ujemnym lub nieokreślonym statusem PD-L1 odsetek obiektywnych odpowiedzi wynosił 33,1% (95% CI, 25,2 do 41,7) w grupie otrzymującej niwolumab w porównaniu z 15,7% (95% CI, 10,0 do 23,0) w grupie otrzymującej dakarbazę. Korzyści z przeżycia z niwolumabem w porównaniu do dakarbazyny obserwowano również we wcześniej określonych podgrupach w zależności od wieku, płci, stadium przerzutów, oceny sprawności w skali ECOG, stanu w odniesieniu do przerzutów do mózgu w ciągu roku, wyjściowego poziomu dehydrogenazy mleczanowej i regionu geograficznego (ryc.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane Częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem jakiegokolwiek stopnia była podobna w grupie niwolumabu i grupie otrzymującej dakarbazynę (odpowiednio 74,3% i 75,6%). Jednak zdarzenia niepożądane związane z leczeniem w stopniu 3. lub 4. odnotowano rzadziej w grupie niwolumabu niż w grupie otrzymującej dakarbazę (11,7% w porównaniu z 17,6%) (tabela 3 i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem niwolumabem były zmęczenie (19,9% pacjentów), świąd (17,0%) i nudności (16,5%)
[hasła pokrewne: diacetylomorfina poznań, opatrunek indywidualny m, diacetylomorfina ]

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki diacetylomorfina opatrunek indywidualny m